شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹
پیام روزانه :
برای موفقیت لازم نیست ک باهوش تر از دیگران باشید فقط کافیست اتضباط و پشتکار بیشتری نسبت به اکثر افراد داشته باشید <<وارن بافت>>

اخبار داخلی

   نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 خبر شماره 1