يكشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
پیام روزانه :
آمده نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد باز جهان خرم و خوب ایستاد مرد زمستان و بهاران بزاد

بازدارنده اسید

معمولا قطعات فلزی برای حذف زنگ و اکسیدهای سطحی در اسید غوطه ور میشوند . اسید معمولا علاوه بر حذف زنگ و آلودگی های سطحی اقدام به واکنش با فلز نیز میکند و چون معمولا فلزات اسید شوئی شده در مراحل بعدی گالوانیزه یا فسفاته میشوند ، این میزان واکنش میتواند باعث بروز مشکلاتی شود.


بازدارنده اسید کلروئیدرک:
این نوع بازدارنده معمولا با غلظت 1 الی 1.5 درصد در وان های اسید کلروئید ریک استفاده می شود.