پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام روزانه :
مشکل ترین تصمیم گیری برای اقدام است،باقی صرفا به سرسختی برمی گردد <<امیلیا اهارت>>

بازدارنده اسید

معمولا قطعات فلزی برای حذف زنگ و اکسیدهای سطحی در اسید غوطه ور میشوند . اسید معمولا علاوه بر حذف زنگ و آلودگی های سطحی اقدام به واکنش با فلز نیز میکند و چون معمولا فلزات اسید شوئی شده در مراحل بعدی گالوانیزه یا فسفاته میشوند ، این میزان واکنش میتواند باعث بروز مشکلاتی شود.


بازدارنده اسید کلروئیدرک:
این نوع بازدارنده معمولا با غلظت 1 الی 1.5 درصد در وان های اسید کلروئید ریک استفاده می شود.