پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام روزانه :
مشکل ترین تصمیم گیری برای اقدام است،باقی صرفا به سرسختی برمی گردد <<امیلیا اهارت>>

دای واش مواد مخصوص شستشوی قالب و فلز و ابزار

grinding-fluidاین مواد ازترکیبات شیمیایی با قلیائیت متوسط ساخته شده است وتاثیری برفلزات آهنی و غیر آهنی ندارد.

 

دای واش: محلول سبزرنگ مات که در ماشین های شستشو مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل دارا بودن تركيبات بازدارنده قطعات را در برابر خوردگی محافظت می کند.محلول رقیق شده بایستی در فرآیند پاشش با غلظت حدود 4% الی3% بر روی قطعات اعمال شود.