شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰
پیام روزانه :
ای تو یزدان،ای تو گرداننده ی مهر و سپهر/برترینش کن برایمان این زمان و این زمین... نوروز خجسته باد.

مواد شیمیایی محافظ خوردگی

محلولهای محافظت کننده معمولا وظیفه محافظت فلزات را درمقابل اکسیداسیون به مدت محدود بر عهده دارند. فسفاته های روی و اهن مخصوصا زمانی که دارای وزن پوشش کم باشند تا زمانی که به پروسه رنگ منتقل شوند نیاز به محافظت در برابر اکسیداسیون سطحی دارند.


محافظت کننده مایع: این محلول برای بالا بردن مقاومت دربرابر خوردگی فلزات آهنی فرموله شده ومیتوان از آن پس ازفسفاته یا چربیگیر استفاده نمود. معمولا محلول باغلظت 4% الی 3% ساخته و دارای PHمعادل 10الي 12می باشد، ود رصورتی که این مقادیر تغییر کنند، بایستی محلول جدید ساخته شود.


محافظت کننده پودر: این ماده بصورت پودر فرموله شده وبرای بالا بردن مقاومت قطعات دربرابر خوردگی استفاده می شود. از این پودر میتوان محلولی به غلظت 0.5 الی 1.5 تهیه نمود PH محلول ساخته شده بین 10 الی 12 می باشد. و در صورتی که مقادیر تغییر کنند بایستی محلول جدید ساخته شود.