پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
پیام روزانه :
فرصت ها اتفاق نمی افتند،شما خالق آنها هستید <<کریس گروسر>>

مواد گالوانیزه سیانوری و اسیدی

 

- نمک گالوانیزه سیانوری

- براقی روی سیانوری

- براقی روی اسیدی

- کروماته آبی

- کروماته زرد

- کروماته زیتونی

- کروماته مشکی

- نمک گالوانیزه  اسیدی

- تصفیه کننده

- فروکلینر