سوالات متداول
سوالات متداول

سوالات متداول

معرف های مورد استفاده شما چیست و چگونه آن ها را تهیه می کنید؟

برای اندازه گیری های مختلف در هر یک از مواد، معرف های متفاوتی کاربرد دارد. از پرکابرد ترین معرف ها در آنالیز های این مجموعه می توان به: فنل فتالئین، برمو فنول بلو، برمو کروزول سبز اشاره کرد

نحوه تهیه معرف فنل فتالئین: برای تهیه ۱۰۰گرم محلول فنل فتالئین، ۰/۴ گرم پودر معرف را با اتانول به زن ۱۰۰ گرم می رسانیم.

نحوه تهیه معرف برمو فنل بلو: برای تهیه ۱۰۰ گرم محلول برمو فنل بلو، ۰/۴ گرم پودر معرف را با آب مقطر به وزن ۱۰۰ گرم می رسانیم

نحوه تهیه معرفف برمو کروزول سبز: برای تهیه ۱۰۰ گرم محلول برموکروزول سبز، ۱ گرم پودر معرف را با اتانول به وزن ۱۰۰ گرم می رسانیم

اسید کل و اسید آزاد چگونه در محلول فسفاته اندازه گیری می شود؟

روش اندازه گیری اسید آزاد: به ۱۰سی سی از محلول مورد نظر ۵۰ سی سی آب مقطر و ۵ قطره معرف برم فنل بلو اضافه می کنیم و با سود ۰/۱ نرمال تیتر می کنیم تا ظاهر شدن رنگ آبی که نشانه ی پایان تیتراسیون است. میزان مصرف سود ۰/۱ نرمال نشان دهنده ی اسید کل محلول است.

روش اندازه گیری اسید کل: به ۱۰سی سی از محلول مورد نظر ۵۰ سی سی آب مقطر و ۵ قطره معرف فنل فتالئین اضافه می کنیم و با سود ۰/۱ تیتر می کنیم تا ظاهر شدن رنگ صورتی که نشانه پایان تیتراسیون است. میزان مصرف سود ۰/۱ نرمال نشان دهنده ی اسید کل است.

قلیاییت کل و قلیاییت آزاد چگونه در محلول چربیگیری اندازه گیری می شود؟

روش اندازه گیری قلیاییت آزاد: به ۱۰سی سی از محلول حجمی مورد نظر ۵۰ سی سی آب مقطر و ۵ قطره معرف فنول فتالئین اضافه کرده و با اسید کلروئیدریک ۰/۱ نرمال تیتر می کنیم تا جایی ک محلول از صورتی به بی رنگ تغییر رنگ دهد. میزان اسید مصرفی عدد قلیاییت آزاد است.

روش اندازه گیری قلیاییت کل:به ۱۰ سی سی از محلول مورد نظر ۵۰سی سی آب مقطر اضافه می کنیم و ۵ قطره معرف برمو کروزول سبز اضافه می کنیم. با اسید کلروئیدریک ۰/۱ نرمال تیتر می کنیم تغییر رنگ به زرد نشان دهنده پایان واکنش است. مقدار اسید مصرفی نشان دهنده میزان قلیاییت کل است.

میزان آهن چگونه در محلول فسفاته اندازه گیری می شود؟

۵۰ میلی لیتر از محلول داخل وان را برداشته و به یک ارلن مایر منتقل می کنیم و توسط ۱۰۰ سی سی آب مقطر رقیق می کنیم. در حدود ۵ قطره اسید سولفوریک ۰/۱ نرمال به محلول اضافه و توسط پرمنگنات پتاسیم ۰/۱ نرمال تیتر می کنیم. ظهور رنگ صورتی نشانه پایان تیتراسیون است. مقدار میلی لیتر مصرف شده مقدار آهن را نشان می دهد.

اندازه گیری کروم چگونه در محلول کروماته اندازه گیری می شود.

۱۰ میلی لیتر از محلول را برداشته و  داخل یک ارلن مایر ۲۵۰ میلی لیتر می ریزیم و سپس با ۵۰ میلی لیتر آب مقطر آن را رقیق می کنیم و به آن ۲۰ میلی لیتر اسید سولفوریک ۲۵% اضافه می کنیم سپس ۳ گرم یدید پتاسیم اضافه کرده و پس از هم زدن با تیوسولفات سدیم ۰/۱ نرمال تیتر می کنیم. تغییر نگ از قهوه ای به زرد انجام می شود سپس ۳ میلی لیتر چسب نشاسته ۱% اضافه می کنیم تا رنگ محلول تیره شود دوباره با تیوسولفات تیتر می کنیم تا رنگ محلول شفاف و بی رنگ شود. میزان تیو سولفات مصرف شده نشان دهنده عدد کروم شش ظرفیتی می باشد.

اندازه گیری چگالی یک محلول چگونه است؟

ابتدا یک عدد بالن ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری را بر روی ترازو قرار داده و وزن آن را صفر می کنیم محلول مورد نظر را در بالن ۱۰۰ سی سی میریزیم و عدد روی ترازو را خوانده و تقسیم  بر ۱۰۰ میکنیم. عدد بدست آمده چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.

فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ