سوالات متداول
سوالات متداول

سوالات متداول

معرف های مورد استفاده شما چیست و چگونه آن ها را تهیه می کنید؟

روش های اندازه گیری های مختلف در هر یک از مواد، معرف های متفاوتی کاربرد دارد. از پرکابرد ترین معرف ها در آنالیز های این مجموعه می توان به: فنل فتالئین، برمو فنول بلو، برمو کروزول سبز اشاره کرد:

روش ساخت معرف ها و محلول ها

اسید کل و اسید آزاد چگونه در محلول فسفاته اندازه گیری می شود؟

برای اندازه گیری اسید کل و آزاد در محلول های فسفاته در روش های درج شده در دستور العمل استفاده می شود:

روش اجرایی کنترل کیفیت

قلیاییت کل و قلیاییت آزاد چگونه در محلول چربیگیری اندازه گیری می شود؟

برای اندازه گیری قلیائیت کل و آزاد در محلول چربیگیر از روش های درج شده در دستورالعمل زیر استفاده می شود:

روش اجرایی کنترل کیفیت

میزان آهن چگونه در محلول فسفاته اندازه گیری می شود؟

برای اندازه گیری میزان یون آهن موجود در محلول از روش مندرج در دستورالعمل زیر استفاده می شود:

روش اجرایی کنترل کیفیت

اندازه گیری کروم چگونه در محلول کروماته اندازه گیری می شود.

برای اندازه گیری کروم در محلول کروماته از روشی که در دستورالعمل زیر درج شده استفاده می شود:

روش اجرایی کنترل کیفیت

اندازه گیری چگالی یک محلول چگونه است؟

برای اندازه گیری چگالی محلول از روشی که در دستور العمل درج شده است استفاده می شود:

روش اجرایی کنترل کیفیت

فهرست
آرمان عنصر
ارسال توسط واتس آپ